​HAMID KHAGHANI

HOSSINE GHADERI

SHAHRAM SHAHKARAMI

​​نمایندگان وال تراول در شهر های مختلف

​نمایندگان عزیز موسسه فقط به عنوان مشاور در خدمت متقاضیان گرامی هستند و تمامی قراردادها ،وصول و دریافت وجه و هر نوع تضمین در قالب قرارداد و رسید در دفتر مرکزی موسسه و با مهر رسمی موسسه وال تراول تنظیم می گردد و قراردادهایی که در دفتر مرکزی موسسه ثبت شده باشند مورد تایید می باشند.

MASOOD  KHALAFI